Pro všechny členy Zápis z jednání volební Valné hromady AČTJ

Zápis z jednání volební Valné hromady AČTJ

Dne 2.listopadu 2019 se uskutečnilo jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady

2.11.2019

 

Přítomni : Oliva Horová, Filip Neuberg, Helena Voršilková, Martina Havelková, Josef Váňa, Dana Vocásková, Dana Bořánková, Jakub Spáčil, Jan Odložil, Tamara Křídlová

Pavlína Sůrová (přítomna od bodu č.4), Simona Laubeová (přítomna do bodu do bodu č.4), Stanislav Popelka (přítomen do bodu č.4 C ).

Hosté: JUDr. Jiří Charvát

 

Valná hromada probíhala dle pozvánky, která byla rozeslána elektronickou  poštou a zveřejněna na internetových stránkách Jockey Clubu ČR

 

 

 1. Zahájení a volby :

  VH zahájila předsedkyně Ing. Oliva Horová a oznámila, že tato VH je volební a je třeba hlasovat o členech Výboru AČTJ.

  Do výboru již nekandiduje Václav Luka a Josef Váňa. Nově kandiduje Martina Havelková.

  Proběhlo hlasování o tom, aby se Martina Havelková stala novou členkou výboru.

  Pro: 11 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0

  Hlasování o složení výboru Horová, Voršilková, Rája, Neuberg, Havelková

  Pro: 12, proti: 0 , zdržel se: 0

 2. Zpráva o činnosti AČTJ

  Snížení poplatku za importované koně z 30.000,- Kč na 17.500,- Kč

  Zajištění koupě druhé deky na zavádění do startovních boxů, která je k dispozici trenérům na Moravě.

  Ve spolupráci s JCČR zajištění šampionátů pro trenéry a jezdce.

  Bylo zasláno poděkování Ing. Odcházelovi, Josefu Váňovi a  Ondřeji Niklovi za sponzorování šampionátů.

 3. Zpráva o financích AČTJ

  Stav na běžném účtu:  22000 Kč

  Pokladna  24.575,- Kč

  Výdaje:

  Občerstvení na Valné hromadě  2.600,- Kč

  Náhrada cestovného na jednání  EFT  4.900,- Kč

  Poplatek EFT 300 Eur tj. 7.800,- Kč

  Odborná přednáška na téma Doping a Pohybový aparát 1.500+4.560 Kč = 6060 Kč


4. Návrhy na změnu DŘ a DÚ

A.Do podmínek pro vydání trenérské licence zařadit kromě absolvování trenérského kurzu, praxe, bezúhonnosti a bez trestu ve správním řízení, složení maturitní zkoušky

Hlasování  -  pro: 7, proti: 5

B.Asistent trenéra, kterého trenér uvádí ve svém personálním obsazení stáje musí absolvovat před začátkem sezony 2020 zkoušku z DŘ.

Hlasování - pro: 12, proti:0

C.Praxi pro vydání licence musí žadatel splnit v pozici asistenta (evidence na JC ČR)

Hlasování – pro: 0, proti: 11, zdržel se:1

D.Úpravy již vypracované Metodiky pro zkoušky startu z boxů:

Přerozdělit razítka tak, aby je na závodištích typu A neměl trenér. V Praze navržena nová oprávněná osoba pan Jaroslav Fabris a o přidělení razítka požádal pan Josef Váňa. Zkouška musí být provedena nejpozději před datem OSK. Kůň nemusí prokázat stání v boxu 4 min. stačí pouze 2 minuty.

Hlasování – pro: 11, proti: 0

E.V rámci omezení počtu žádostí o PSČ a zrychlení doby zavádění koní do boxů zrušit polatek za pomoc u startu a zapsat v DŘ, že odpovědnost za úraz při zavádění do boxů nenese pořadatel, ale zavaděč osobně. Posílit pravomoci startéra. Poplatek za žádost o PSČ nezdražovat.

Hlasování – pro: 11, proti: 0

F.Pro rok 2020 zavést ochranné vesty level 2.

Hlasování – pro: 11, proti: 0

G.Pro sezonu 2020 navýšit váhu na ochrannou vestu o 1,5 kg oproti dosavadnímu 1 kg

Hlasování – pro: 5, proti 5 (návrh 2kg), zdržel se: 1

 

Zapsala: Helena Voršilková

Ověřil : Filip Neuberg a Oliva Horová

 

 

 

Za AČTJ

Ing. Oliva Horová