Stanovy AČTJ

Stanovy AČTJ

Stanovy Asociace českých trenérů a jezdců

 

I. Název, sídlo, vznik a trvání

1. Název: Asociace českých trenérů a jezdců (dále jen AČTJ)

2.   Adresa: AČTJ, Radotínská 69, 159 00 Praha 5

3. IČO: 70863253.

4. AČTJ má právní subjektivitu, může svým jménem nabývat práva a zavazovat se. Její činnost je časově neomezena.

5. AČTJ byla registrována Ministerstvem vnitra dne 16. 6. 1998, č. VS/1-1/36445/98-R.

 

II. Poslání (Cíle činnosti)

1. AČTJ je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které hájí zájmy všech svých členů. AČTJ je dobrovolným sdružením občanů, kteří mají jako zdroj příjmu povolání, uvedené v jejím názvu.

2. AČTJ propaguje chov koní, dostihy a dostihové ježdění mezi mladou generací i ostatní veřejností.

3. AČTJ hájí a prosazuje práva a zájmy svých členů, zlepšuje podmínky pro jejich práci a usiluje o zvyšování jejich odbornosti i právní ochrany.

4. AČTJ usiluje o zvyšování úrovně dostihového sportu v ČR a podporuje mezinárodní spolupráci v této oblasti. Zastoupením v komisích organizací řídících dostihový provoz v České republice, se podílí na jeho řízení.

5. Při změnách dostihového řádů se AČTJ podílí na jednotlivých jednáních JCČR a prosazuje a hájí práva a zájmy svých členů.

6. AČTJ věnuje trvalou pozornost propagaci své činnosti a činnosti svých členů v příslušných sdělovacích prostředcích.

 

III. Členství

1. Členem AČTJ se může stát trenér cvalových dostihových koní, který je držitelem trenérské licence, a jezdec, který je držitelem jezdecké licence. Členství v asociaci je dobrovolné.

2. Za členy AČTJ jsou žadatelé přijímáni na základě osobní písemné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku. Na přihlášce uvede žadatel jméno, odbornost, délku praxe, adresu svého působení, přesnou adresu bydliště a datum narození. O přijetí za člena rozhoduje výbor.

3. Členové, kteří již nevykonávají aktivní činnost, si mohou členství zachovat. Dále se mohou členy stát osoby, které již ukončily aktivní činnost a pracovaly v profesích uvedených v názvu AČTJ.

4. Členům, kteří přerušili činnost z důvodů dlouhodobé nemoci, mateřství či dlouhodobé péče o člena rodiny, nebo ze studijních důvodů, popř. z důvodů praxe v zahraničí, členství nezaniká.

5. Výbor může jmenovat čestné členy. Čestní členové neplatí příspěvky a nemají volební a jiná práva.

6. Členství zaniká:

-    úmrtím člena

-    oznámením člena, že z AČTJ vystupuje

-    neplacením příspěvků nebo jejich neplacením v plné výši po dobu jednoho roku, byl-li člen řádně upomenut

-    zrušením členství pro hrubé porušení stanov, poškozování zájmů AČTJ nebo jejich členů, a podobně (rozhodnutím valné hromady)

-    zrušením členství pro uvedení hrubě nepravdivých údajů na přihlášce (rozhodnutím výboru)

-    zánikem AČTJ.

Při zániku členství nemá dotyčný nárok požadovat vrácení členských příspěvků.

 

IV. Práva a povinnosti členů

Všichni členové mají stejná práva a povinnosti, každý člen má tato základní práva a povinnosti:

- právo účastnit se valné hromady AČTJ a těch jednání výboru, kde se jedná o jeho osobě, návrhu nebo žádosti

- právo na informace o činnosti AČTJ a výboru  

- právo obracet se se svými náměty, připomínkami, dotazy a podněty na AČTJ

- právo volit a být volen do všech orgánů

- právo využívat výhod fondů zřízených AČTJ

- člen má právo odmítnout funkce nebo rezignovat na funkce, do kterých byl navržen

- právo využívat dalších práv a výhod, které pro členy získává AČTJ a jeho orgány

- člen je povinen dodržovat stanovy AČTJ, rozhodnutí výboru a valné hromady

- člen je povinen přispívat svou činností k dosažení cílů AČTJ, dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy

- člen je povinen pravidelně platit stanovené členské příspěvky

- zvolený člen výboru je povinen se jeho jednání účastnit

V. Orgány AČTJ

1. Orgány AČTJ jsou: valná hromada, výbor a předseda.

2. Všechny orgány AČTJ jsou povinny na písemné náměty, připomínky a kritiku písemně odpovědět nejpozději do dvou měsíců.

3. Činnost AČTJ zabezpečují především volení funkcionáři.

Všechny orgány jsou voleny hlasováním. O výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina platných hlasů za předpokladu, že hlasování se zúčastní dvě třetiny delegátů oprávněných hlasovat.

Orgány i jejich jednotliví členové jsou členům za svou činnost odpovědni. Ztratí-li člen některého orgánu nebo celý výbor důvěru svých voličů, může být odvolán orgánem, který ho zvolil, a to za stejných hlasovacích podmínek jako při volbě.

 

VI. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem AČTJ je valná hromada. Je svolávána alespoň jedenkrát za kalendářní rok.

2. Valná hromada

- projedná zprávu o plnění usnesení minulé valné hromady a o činnosti AČTJ za uplynulé období a zprávu o hospodaření

- stanoví programové cíle činnosti pro další období

- projednává a schvaluje stanovy a jejich změny

- rozhoduje o existenčních otázkách AČTJ a jejím zrušení

- volí a odvolává členy výboru AČTJ

- projednává mezisvazovou a mezinárodní činnost AČTJ a určuje její základní směry

- stanoví rozdělení členských příspěvků, výši členských příspěvků, rozdělení dalších příjmů a koncepci hospodaření

- podle potřeby (požadavku členů) schvaluje utvoření případných územních orgánů AČTJ a jejich hospodaření

- rozhoduje o vyloučení (zrušení členství) člena

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se valná hromada nesejde do 1 hodiny od oznámeného zahájení jejího konání, je usnášeníschopná v tom složení, v jakém se sešla. To platí za předpokladu, že termín valné hromady byl oznámen na webových stránkách AČTJ alespoň 3 týdny před jejím konáním.

4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

5. Valnou hromadu svolává výbor oznámením na webových stránkách AČTJ. Členům, kteří poskytli AČTJ své e-mailové adresy, může být oznámení zasláno také elektronickou poštou.

 

VI. Výbor

1. Výbor je nejvyšším orgánem AČTJ, který řídí její činnost v období mezi valnými hromadami.

2. Výbor má 5 - 9 členů a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Volební období všech členů výboru jsou 2 roky, opakované zvolení je možné.

3. Výbor se schází podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá jedna třetina členů výboru, nejméně však 6x ročně. Jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda. O svém jednání pořizuje stručný zápis.

4. Výbor realizuje rozhodnutí valné hromady, jedná a rozhoduje o všech zásadních otázkách, týkajících se zájmu členů a uplatňuje je vůči jiným subjektům a rozhoduje o případné podnikatelské činnosti.

5. Výbor přijímá návrhy a podněty od všech orgánů a členů, poskytuje informace o činnosti AČTJ, vydává metodické pokyny pro činnost AČTJ a zastupuje AČTJ navenek.

6. Výbor odpovídá za hospodaření klubu a vedení účetnictví. Výbor dbá na to, aby finanční prostředky na organizaci byly vynakládány účelně a hospodárně a aby nebyly neúměrně zvyšovány.

7. Výbor AČTJ je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:

- kdykoliv, jestliže je to s ohledem na vnitřní nebo vnější situaci nezbytně nutné,

- nejpozději do jednoho měsíce poté, co se pro její svolání vyslovila jedna třetina členů.

8. Výbor AČTJ je oprávněn postavit kteréhokoli svého člena včetně předsedy mimo výkon jeho funkce až do doby konání nejbližší valné hromady, v případě, že se dotyčný podle shodného názoru většiny členů výboru dopustil hrubého porušení stanov, rozhodnutí valné hromady nebo usnesení výboru.

9. Za AČTJ jedná a jejím jménem podepisuje předseda spolu s jedním dalším členem výboru, nebo jiný výborem pověřený člen výboru popř. třetí osoba. Pověření musí být písemné a musí být založeno u zápisu z příslušné schůze výboru.

 

VII. Finanční prostředky a hospodaření AČTJ

1. Základní finanční prostředky AČTJ tvoří členské příspěvky, další finanční prostředky plynou z kulturní a jiné činnosti, úroků, darů apod.

2. Finanční prostředky slouží k uspokojování zájmů a potřeb členů a k financování činnosti AČTJ.

3. Členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou je člen povinen uhradit nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku a v případě nových členů společně s podáním přihlášky. Je-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku déle než 1 měsíc je člen povinen uhradit příspěvek ve dvojnásobné výši.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou AČTJ dne ……………..

 

V Praze, dne……                                                                             Za AČTJ :